بذر ذرت شیرین Erica F1

مرجع: MAY

‎0.00

بذر دو منظوره از گروه فائو 700

برداشت دانه ای 120 تا 130 روز و علوفه 80 تا 85 روز

مناسب کاشت در اقلیمهای مختلف

دور بلال 14 تا 18 ردیف

رشد رویشی بسیار سریع

دارای ساقه ای بسیار قطور

دارای سیستم ریشه ای قوی و گسترده

مقاومت عالی به بیماریها و تنشها

پتانسیل عملکرد دانه ای 22 تن و علوفه ای بالای 100 تن

حفظ سبزینه گیاه تا پایان دوره رشد(STAYGREEN)

هنگام رسیدن بلال،بسرعت رطوبت خود را از دست میدهد(DRYDOWN)

MAY

مشخصات

رشد سریع
بلی
کاشت در تمامی اقلیم ها
بلی
طول دوره رشد
120 تا 130 روز

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: