آمینواسید جامپر

مرجع:

‎220,000.00

جامپر سبب افزایش کیفیت و کمیت محصول میشود

افزایش تولید در محصولات نتیجه تامین درست نیاز غذایی گیاه است

فرمولاسیون منحصر به فرد این محصول،یک محرک بسیار عالی که باعث افزایش و بهبود توسعه ریشه در مراحل ابتدایی رشد گیاه و نیز باعث افزایش سبزینگی در مراحل رویش می شود.

جامپر یک ترکیب فوق العاده خاص بوده که به دلیل توسعه سیستم ریشه و افزایش حجم آن سبب افزایش مقاومت به تنش های محیطی و نیز آفات و بیماری های موجود در خاک میشود.

افزایش بهره وری عناصر غذایی از طیق افزایش رشد ریشه،افزایش جمعیت میکروب های مفید و تکمیل برنامه غذایی.

جامپر سبب افزایش کیفیت و کمیت محصول و برای همه محصولات کشاورزی در کلیه مراحل رشدی گیاه که موجب افزایش سنتز و رشد میشود،ضروری بوده و همچنین رسیدن میوه را تسریع می نماید.

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: