Ascomarine

مرجع:

‎تومان0

کاهش تنش دمایی محیط  که خسارت ناشی از این تنش در گیاه پایین می یابد باعث ایجاد رشد طبیعی و نرمال در گیاه میشود

ترکیبات سازنده: جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم

کاهش تنش دمایی محیط  که خسارت ناشی از این تنش در گیاه پایین می یابد باعث ایجاد رشد طبیعی و نرمال در گیاه میشود

باعث افزایش کیفیت (خوش رنگی میوه)و کمیت محصول میشود

دارای عناصرغذایی موثر و فعال ، حاوی آنزیم ها و پروتین های سنتز شده مورد نیاز گیاه

تجزیه ضمانت شده: مقدار جلبک دریایی آسکوفیلوم نودوزوم 25 درصد-فسفرقابل استفاده(P2O5) 8/1 درصد وزنی-پتاسیم محلول در آب (K2O)65/2 درصد وزنی

دستورالعمل مصرف:

مرجع خاص

16 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: